Obowiązek informacyjnyObowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Wiatraki - zielona energia” jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Stawie ul. Gdańska 53 82-230 Nowy Staw adres e-mail: sekretariat_gdanska@zspnowystaw.pl tel. 552715640.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.